Statuten

STATUTEN

Heden, zes en twintig april tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Louis Andries

Detmar, notaris gevestigd in de gemeente Wûnseradiel:

1. de heer Jan Willem Lieverdink, wonende te 8754 GC Makkum,

Blokmakersstraat 4, geboren te Winterswijk op zes september

negentienhonderd achtenveertig (06-09-1948), zich identificerend met een

Nederlands rijbewijs met nummer 3190465214, afgegeven door de gemeente

Wûnseradiel op veertien februari tweeduizend een (14-02-2001);

2. mevrouw Pia-Dorothea Felicitas Maria van de Ven, wonende te 8754 LA

Makkum, Wûnsstelling 17, geboren te Rijswijk op zestien juni negentienhonderd

tweeënveertig (16-06-1942), zich identificerend met een Nederlandse

identiteitskaart met nummer IP8K7K479, afgegeven door de gemeente

Wûnseradiel op zes juli tweeduizend negen (06-07-2009);

volgens hun verklaring te dezen handelende als leden van het bestuur van de

vereniging: “Tennisvereniging Makkum”, gevestigd te Makkum, gemeente

Wonseradeel, adres Turfmarkt 11 te 8754 CH Makkum, correspondentieadres

Wûnsstelling 17 te 8754 LA Makkum, handelsregisternummer 40000124, welke

vereniging zij ingevolge het bepaalde in artikel 14 van haar statuten, vastgelegd in

een akte op zeven en twintig april negentienhonderd zeven en zeventig verleden

voor Allex Leendert Hansma, destijds notaris ter standplaats Makkum, gemeente

Wonseradeel, tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigen.

De comparanten verklaarden:

In de algemene vergadering van voornoemde vereniging, gehouden te Makkum op

achttien maart tweeduizend tien, werd het besluit genomen om de huidige statuten

van de vereniging, vastgelegd in gemelde akte op zeven en twintig april

negentienhonderd zeven en zeventig verleden Allex Leendert Hansma, destijds

notaris ter standplaats Makkum, gemeente Wonseradeel, te wijzigen in de hierna te

vermelden statuten.

Voormelde vergadering volgde op een eerste vergadering, gehouden te Makkum op

elf maart tweeduizend tien, waarin terzake geen besluit kon worden genomen omdat

niet tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of

vertegenwoordigd was.

Het besluit tot statutenwijziging is genomen overeenkomstig het in de wet en het in

de huidige statuten bepaalde.

Van het vorenstaande blijkt uit twee aan deze akte te hechten en door de

comparanten gewaarmerkte verslagen van voormelde vergaderingen.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, gevestigd te Amersfoort, heeft een

concept van deze akte ontvangen.

Blijkens een aan deze akte te hechten brief gedateerd twintig april tweeduizend tien

heeft het bestuur van voornoemde Bond geen bezwaar tegen de statutenwijziging.

2

De door de algemene vergadering vastgestelde statuten van de vereniging luiden

thans als volgt:

Naam en oprichtingsdatum

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “Tennisvereniging Makkum“,

en is opgericht op zeven en twintig april negentienhonderd zeven en zeventig.

Zetel

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd te Makkum, gemeente Wûnseradiel.

Doel

Artikel 3.

1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport

binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

(hierna: KNLTB).

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. aan te sluiten bij de KNLTB;

b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;

c. het vormen van een band tussen haar leden;

d. het maken van reclame voor het tennisspel;

e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;

f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het

spelpeil van de leden van de vereniging;

g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door

het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities;

h. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;

i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste

staan;

j. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen

Huishoudelijk Reglement.

Leden

Artikel 4.

1. De vereniging kent:

a. seniorleden;

b. ereleden;

c. juniorleden;

2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste

januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en

die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging

onderscheiden hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de

algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste

tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde

rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn

toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

3

4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het

verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de

tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

5. Juniorleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens

dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd,

noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 – overigens

dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan

seniorleden zijn toegekend en opgelegd.

Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende

stem.

Aanmelding en toelating

Artikel 5.

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de

penningmeester van het bestuur van een ingevuld en ondertekend

aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede

zijn ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden en juniorleden.

3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene

vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid

van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te

melden bij de KNLTB.

5. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten,

reglementen en besluiten van de KNLTB.

6. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen weliswaar lid

van de vereniging zijn, doch zij kunnen zolang zij door de KNLTB uit het

lidmaatschap zijn ontzet niet deelnemen aan KNLTB competities en/of

toernooien onder auspiciën van de KNLTB.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de penningmeester van het

bestuur;

c. Door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden

gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de

Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het

lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van

de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten

voortduren;

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de

algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste

tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd

4

met de Statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen

het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn

van vier weken.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de

datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te

zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het

lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na

de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de

algemene vergadering.

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van

redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de

contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het

lidmaatschap onmiddellijk.

Schorsing

Artikel 7.

1. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van

de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene

vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de

Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen,

kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.

Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene

vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap

voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun

schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de

beraadslagingen daarover deel te nemen.

3. Schorsing door de KNLTB brengt voor het lid van de vereniging met zich mee

dat het lid gedurende die schorsing niet kan deelnemen aan KNLTB

competities en/of toornooien onder auspiciën van de KNLTB.

Contributie

Artikel 8.

1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij

besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie

kan worden bepaald.

5

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden –

ereleden daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl

het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld

door senior- en juniorleden te verlenen.

4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden

KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt

afgedragen.

Bestuur

Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf,

waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie

handelingsbekwaam moeten zijn.

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering

uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten.

Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden

Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport tenzij

de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de

overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg

verdeeld.

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt

nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde zijn ontslag

verlenen.

Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de

vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te

leggen.

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene

vergadering een opvolger.

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende

bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende

bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.

In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een

termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene

vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte

stemmen.

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door

de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden als

adviseurs worden toegevoegd.

Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 10.

6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Daarnaast kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter

tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan

wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:

a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en

geven van registergoederen;

b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd

tot:

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of

bezwaren van registergoederen;

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of

zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of

onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te

boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt

gebonden;

d. waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;

e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de

vereniging verleend bankkrediet;

f. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen

uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan,

wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door de vereniging

tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep

worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de

algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde

rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens

van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor

het bestuur of de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit de senior-, junior- en ereleden één of meer commissies

instellen, waarvan de leden voor de periode van minimaal één jaar worden

benoemd door de algemene vergadering.

6. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is

geregeld, beslist het bestuur.

Rekening en verantwoording

Artikel 11.

7

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en

verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering – de

jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit

en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,

rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde

bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend.

Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder

opgave van reden melding te worden gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van

tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur

en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader

geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een

deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de

waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging

te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering

worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar

lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 12.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen ondermeer aan

de orde::

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;

b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;

c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;

d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;

e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het

volgende verenigingsjaar;

f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;

g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;

h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;

i. de verkiezing van de andere bestuursleden;

j. de verkiezing van de kascommissie en de voorzitter van de technische

commissie;

8

k. voorstellen van de zijde van het bestuur;

l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;

m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering

worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het

daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het

aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene

vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van

het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt

gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door

oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter

plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met

inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met

inachtneming van de artikelen 17 en 18.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,

onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

Toegang en stemrecht

Artikel 14.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van

het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de

algemene vergadering.

3. Ieder senior- en erelid, dat niet is geschorst, heeft één stem.

4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan

treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de

vergadering zelve in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die

na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende

vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en

ondertekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen

notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Besluitvorming

9

Artikel 16.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld

oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig

uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming plaats.

Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden

herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op

wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is

uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan

één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden

uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen

staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van

personen, dan is het voorstel verworpen.

7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling,

tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der

stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over

personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt

bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,

tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,

dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige

besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de

orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot Statutenwijziging of tot

10

ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de

voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het

oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende

formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging

Artikel 17.

1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van

een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste

vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot

Statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid

van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een

vergadering waarin tenminste eentiende van het aantal seniorleden leden

aanwezig is.

Is niet eentiende van de seniorleden aanwezig, dan wordt binnen vier weken

daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over

het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,

ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten,

mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig

uitgebrachte stemmen. Deze tweede vergadering kan niet eerder dan veertien

dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom

verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben

tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:

b. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 18.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande

artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt

door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot

vereffenaar zijn aangewezen.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het

besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij

het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het

batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 19.

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere

reglementen vaststellen.

2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die

geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.

SLOTVERKLARINGEN

11

Gelegenheid

De comparanten zijn tijdig tevoren in de gelegenheid geweest om van de

woordelijke inhoud van deze akte kennis te nemen.

Identiteit

De identiteit van de comparanten is of werd door mij, notaris, vastgesteld aan de

hand van de daartoe bestemde documenten.

WAARVAN AKTE is verleden te Makkum, gemeente Wûnseradiel, op de datum als

in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de

comparanten door mij, notaris, mede met het oog op mogelijke gevolgen, hebben

dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen,

daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten

ondertekend en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om zestien uur

twintig minuten.