Lidmaatschap

Contributie

Senioren (vanaf het jaar dat je 18 wordt) € 140,00
Junioren (12-18 jaar) € 82,50
Pupillen (tot 12 jaar) € 62,50

Om lessen te volgen dient u lid te zijn van onze vereniging. U kunt zich opgeven door het formulier op de contactpagina (klik hier) in te vullen.

Kortingen

Senioren die nog dagonderwijs volgen € 17.50 korting (dit zelf melden bij de penningmeester).

Aan iemand die na 1 juli lid wordt, wordt slecht 50% van de contributiebedrag in rekening gebracht. Betrokkene heeft dan geen recht op de kortingsregeling voor nieuwe leden, voor zo ver die in een bepaald kalenderjaar van toepassing is verklaard.

Familiecontributie

De familiecontributie betreft een korting op het lidmaatschap van alle kinderen die op hetzelfde adres wonen als de volwassen leden en is als volgt onderverdeeld: 1e kind betaald 100%, het 2e kind 85% en het 3e en volgende kind betaald 70% van de contributie. Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.

Blessure korting

Indien een lid in verband met een blessure langdurig niet kan spelen treedt de coulance regeling in werking. Deze houdt in dat indien de blessure in de eerste helft van het jaar ontstaat voor 1 juni de helft van de contributie kan worden terug-
geclaimd. Het betreffende lid verliest daarmee de speel-
gerechtigheid voor de rest van het jaar, maar is verder volwaardig lid van de vereniging met de daarbij behorende rechten en plichten.

Lessen

Senioren jaarprogramma 28 lessen (v.a 18 jaar) € 200,00
Jeugd jaarprogramma 28 lessen € 150,00

Voor de jeugd is opgave voor een lesprogramma doorlopend, zij hoeven zich niet actief aan te melden een volgend tennisseizoen. De opgave voor de lessen is geldig tot opzegging bij de technische commissie of tot opzegging van lidmaatschap bij de ledenadministratie.

Voor andere mogelijkheden en daarbij horende kosten, zie pagina ‘Training’

Betalingstermijnen contributie en lesgeld

De contributie wordt in twee gelijke termijnen geïnd:
1e termijn in mei
2e termijn in november

Lesgeld: betaling geschiedt in april of in 2 termijnen

NB. Betaling geschiedt automatisch via incasso.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap dient uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar van opzegging schriftelijk bij de ledenadministratie te worden ingediend of via tennismakkumledenad@gmail.com worden doorgegeven. Tussentijdse opzegging sluit betaling van de verschuldigde contributie geheel of gedeeltelijk niet uit voor het lopende seizoen.