Baanreglement

De banen worden, als het weer het toelaat, geopend begin april.

Iedereen die van de banen gebruik maakt dient direct na afloop te vegen, ook achter de baseline en tussen de banen. Tijdens baanonderhoud mogen de betreffende banen noch betreden noch bespeeld worden. Het net van de betreffende baan hangt omlaag. Bij twijfel: eerst navraag doen bij de onderhoudsman, dan eventueel pas spelen. Men wordt verzocht zo goed mogelijk de aanwijzingen van de onderhoudsman en de baancommissie op te volgen.

Verdeling baancapaciteit

 1. Voor verenigingstoernooien zijn, zo nodig, alle banen beschikbaar.
 2. Voor competitiewedstrijden zijn, in geval van aanwezigheid van 2 thuis spelende teams met 4 partijen, 3 banen beschikbaar. Als bij de start van de wedstrijden baan 4 niet bespeeld wordt, mag deze eveneens gebruikt worden voor maximaal de gestarte wedstrijd. Na beëindiging van deze wedstrijd, dienen de resterende wedstrijden afgespeeld te worden op baan 1, 2 en 3. Bij aanwezigheid van 1 thuisspelend team met 4 partijen, zijn maximaal 2 banen beschikbaar. Bij aanwezigheid van 2 thuisspelende teams die ieder 4 enkelspelen moeten afwerken, zijn te allen tijde 4 banen beschikbaar. Bij aanwezigheid van 1 thuisspelend team dat 4 enkelspelen moet afwerken, zijn maximaal 3 banen beschikbaar. Als bij de start van de wedstrijden baan 4 niet in gebruik is, mag deze voor het vierde enkelspel worden gebruikt en de wedstrijd mag worden afgespeeld. Voor het zondagteam zijn gedurende de gehele wedstrijd steeds 4 banen beschikbaar.
 3. Op racketavonden mogen daarvoor maximaal 3 banen in gebruik zijn.
 4. Bij het 55+-tennis op maandagochtend, mogen 3 banen worden gebruikt. Als baan 4 niet wordt bespeeld als vrije baan, mag de 55+-groep daarvan gebruik maken. Als zich vervolgens leden melden voor een vrije baan, mag de lopende speelronde worden afgespeeld.
 5. Lagere schooljeugd mag na 18.00 uur niet meer enkelen en mag nog dubbels spelen tot 20.00 uur.
 6. Voor de lessen op woensdagmiddag/avond worden twee banen gereserveerd. Ook voor eventuele extra lessen op andere dagen kunnen twee banen worden gereserveerd.

Kleding en schoeisel

Men speelt uiteraard in sportkleding. JOGGINGSCHOENEN E.D. ZIJN NIET TOEGESTAAN, OMDAT DEZE DE BAAN BESCHADIGEN! Er mag uitsluitend op schoenen met tennis profiel worden gespeeld. (Laat u voorlichten in een speciaalzaak.) Bestuursleden, trainers, baancommissieleden, de onderhoudsman en beheerder van de kantine zijn bevoegd hier op toe te zien en spelers zonder behoorlijk schoeisel de toegang tot de baan te ontzeggen.

Verlichting

‘s Avonds dient de verlichting na het spelen uit gezet te worden . Ook na beëindiging van de laatste partij bestaat er veegplicht . Bij nachtelijke regen zijn ongeveegde banen zeer moeilijk weer strak te krijgen .

Gebruik van de winterbanen

 1. De banen mogen niet worden bespeeld als er sneeuw op ligt, of als er sprake is van dooi. Het bespelen van de banen als de temperatuur onder nul is, is geen probleem. Indien er niet gespeeld mag worden, zijn de netten naar beneden gehaald.
 2. Voor het bespelen van de winterbanen geldt ook het speeltijdenreglement.
 3. Het bespelen bij duisternis is uitsluitend toegestaan op werkdagen i.v.m. de overlast voor omwonenden. De schakelaars voor de verlichting zijn in de dames kleedkamer. Denk aan de instructies bij het gebruik van de verlichting.
 4. Jongeren beneden 14 jaar, dienen i.v.m. de bediening van de verlichting, vergezeld te zijn van een oudere persoon.
 5. In de winter is er géén barbezetting dus kunnen er geen consumpties worden gebruikt behalve bij georganiseerde verenigingsactiviteiten.

Speeltijdenreglement

 1. Iedereen heeft dezelfde rechten op het gebruik van de banen.
 2. Het gebruik van een ledenpas is verplicht. Geen pas gebruikt, dan ook geen rechten.
 3. Wisselen van de banen vindt plaats op hele en halve uren.
 4. Diegene die een baan reserveert, is verplicht die baan te nemen die het langst in gebruik is. Hij/zij reserveert dan op het eerstvolgende halve uur, na aankomst.
 5. Zijn alle banen op hetzelfde tijdstip in gebruik genomen, dan reserveren bij baan 1, vervolgens baan 2, enz.
 6. Als men van een baan komt die door een ander gereserveerd is dan mag men niet direct een andere baan nemen, doch is men verplicht een half uur te wachten. Handelen als in punt 4 en 5. Dit geldt ook na een lesuur training.
 7. Iemand die alleen is, mag een baan reserveren. Wel geldt de verplichting een ander mee te laten spelen.
 8. Spelers zijn verplicht de baan direct ter beschikking te stellen op de tijd die een ander gereserveerd heeft.
 9. Opnieuw de kaart afhangen zonder een half uur te wachten, dus tijdens het spelen, is niet toegestaan.

Toelichting / voorbeelden

Punt 1
Senioren hebben niet meer rechten dan jeugd.
Leden die langer tennissen hebben niet meer rechten dan beginners.

Punt 2
De pas moet meegenomen worden.

Punt 3
Het is niet mogelijk om iemand bijvoorbeeld om kwart over 5 van een baan te sturen. Ook al tennist diegene al de hele dag.

Punt 4
Dit is een verplichting voor degene die reserveert. Komt iemand b.v. om 16:15, en alle banen zijn bezet, dan moet men kijken welke baan het langst wordt bespeeld. Is baan 3 b.v. om 15:00 uur begonnen en de rest om 15:30 uur dan wordt baan 3 afgeschreven. Zijn er twee banen langer bezet, dan handelen zoals in punt 5.

Punt 5
Dit wordt wel eens anders uitgelegd, doch in de praktijk bleek dat vaak degene met de grootste overredingskracht blijft spelen. Ook beginners zijn daarvan vaak de dupe. Men begint dus bij baan 1, vervolgens baan 2 enz.

Punt 6
Omdat iedereen dezelfde rechten heeft is het niet mogelijk om direct van baan te verwisselen.
Als men afgehangen heeft, moet men dus weer opnieuw reserveren en wel op het volgende halve uur.

Punt 7
Indien iemand alleen komt en niet gevraagd wordt om mee te spelen. Ook kan het zijn dat de partner iets later komt. Om zo iemand in de gelegenheid te stellen ook te spelen is dit punt ingevoerd. Alleen spelen is echter niet de bedoeling. Het is tenslotte een sport voor 2 of 4, dus is er wel de verplichting iemand mee te laten spelen of daarvoor uit te nodigen.

Punt 8
“Even de game uitmaken” is dus niet aan de orde. Sportief zijn, en vegen als een ander de baan heeft gereserveerd.

Punt 9
We hebben het systeem van een half uur. Iemand die handig denkt te zijn en op deze manier een uur speelt is wel zeer onsportief bezig. Verdere uitleg lijkt overbodig. We kunnen ontelbare situaties bedenken om onder een regel uit te komen. Overal een regel voor te vinden is ondoenlijk. Wees sportief en hanteer deze regels. Het bestuur rekent op uw medewerking.

Introducés

Voor leden van de vereniging bestaat de mogelijkheid om een gastspeler mee te nemen. Dit kunnen uiteraard ook personen zijn die belangstellend zijn om lid te worden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Er is vooraf toestemming nodig van de parkbeheerder: dhr. Jentje Alkema.
 2. Er is een vergoeding verschuldigd van € 5,00 per uur, per baan (€ 2,50 voor jongeren tot 18 jaar)
 3. Betaling dient te geschieden bij de parkbeheerder en er wordt een pasje verstrekt.
 4. Het pasje dient te worden opgehangen aan het “afhangbord”
 5. Introducés hebben alleen toegang met het juiste (tennis)schoeisel.
 6. Als een introducé te kennen heeft gegeven lid te willen worden, wordt de betaalde vergoeding verrekend.

Huurders

Voor niet-leden bestaat er de mogelijkheid één of meerdere banen te huren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Belangstellenden kunnen tussen 9.00 en 11.00 uur, op het tennispark, een kaart kopen bij de parkbeheerder. Ook is het mogelijk daarvoor, gedurende deze tijd, telefonisch een afspraak te maken op tel nr 06-31686477, dhr. Jentje Alkema .
 2. De kosten voor een kaart bedragen € 12,50 per uur, per baan, plus een borgsom van € 25,00 voor de parksleutel. Voor oud-jeugdleden die nog dagonderwijs volgen geldt een korting van € 5,00 per uur. Voor personen die gedurende langere periode een baan willen huren, is het mogelijk een dagkaart of een weekkaart te kopen. Kosten: €30 per dag per baan, €70 per week per baan. Voor oud-jeugdleden die nog dagonderwijs volgen geldt dat zij een seizoenskaart (1-4 tot 1-9) kunnen kopen. Kosten: € 50,00 per persoon.
 3. Er kunnen maximaal drie banen tegelijkertijd worden verhuurd.
 4. De regeling geldt voor de periode mei t/m september, tussen 10.00 en 16.00 uur. Tijdens de competitieperiode, toernooien e.d zijn er beperkt banen beschikbaar. De parkbeheerders geven de ruimte aan.
 5. De borgsom wordt terugbetaald na inlevering van de parksleutel.
 6. Huurders hebben slechts toegang, mits voorzien van het juiste (tennis)schoeisel en deugdelijk kleding.
 7. Huurders zijn verplicht, na gebruik van de baan, deze te vegen. De mat hangt aan het hek.
 8. Bij volledige bezetting van de banen zijn huurders verplicht zich te houden aan het speeltijdenreglement (zie publicatiebord in de hal van het clubhuis.