Algemene Ledenvergadering 2024 (ALV)

Dinsdag 26 maart om 20.00 uur is weer de Algemene Leden Vergadering! Ieder lid is bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de besluitvorming en mee te denken over het beleid voor komend jaar. Zet het alvast in de agenda! Locatie: Clubkantine (inloop vanaf 19.30 uur!)

Agenda:

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Verslag ledenvergadering 2023
4 Jaarverslag secretariaat
5 Jaarverslagen commissies
Jeugdcommissie
Tournooi commissie
Kantine commissie
6 Financieel verslag 2023 + begroting 2024
7 Verslag kascontrole commissie
8 Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
9 Voorstel : contributie verhoging senior/ junior
10 FIKS Omgevingsfonds stand van zaken
PAUZE
11 Tennislessen 2024
12 Baanonderhoudsgroep
13 Binnenkort
Open Dag 13 april 2024
14 Openstaande vacatures / vrijwilligers gezocht
Baanonderhoud
Sponsorcommissie
Jeugdcommissie
15 Penningmeester
Voorzitter Richard Dol treedt af en neemt het
penningmeesterschap over van Marlisa Koornstra
Voorzitter
Het bestuur draagt lid Tjeerd Brouwer voor als nieuwe voorzitter. Leden hebben de mogelijkheid een tegenkandidaat voor te stellen voor 19 maart a.s.
De procedure die hiervoor geldt is te vinden in het
Huishoudelijke Reglement van TVM. Zie hiervoor
http://tennismakkum.nl/reglement/
Afscheid Eelke, Johan en Marlisa
16 Rondvraag
17 Afsluiting

Posted in: